Algemene Voorwaarden

Festina Lente Studio is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 20148080
BTW nummer NL139481151B.02

Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Koper
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Festina Lente Studio in contact treedt over de uitvoering van een overeenkomst.

1.2. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Festina Lente Studio en de koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Geen enkele overeenkomst kan worden gecreëerd, zonder uw instemming van deze voorwaarden

1.3. Bestelling/order
Iedere opdracht van de koper aan Festina Lente Studio. Bestellingen/orders kunnen via de webshop info@festina-lente.studio geplaatst worden.

1.4. Producten/artikelen
Alle producten die op de website van Festina Lente Studio worden aangeboden.

1.5. Diensten
De door Festina Lente Studio te verlenen diensten waaronder service en bezorging, al dan wel/niet betrekking hebben tot producten.

Artikel 2. Algemeen

2.1
Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.2
Festina Lente Studio heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan te wijzigen zonder hiervan mededeling te doen dan alleen een vermelding van de laatste aanpassingsdatum aan het begin van de voorwaarden.

2.3
Festina Lente Studio zorgt ervoor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling. De bestelde producten worden bij de koper afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij Festina Lente Studio.

2.4
Festina Lente Studio is bevoegd bij de uitvoering van een bestelling gebruik te maken van derden.

2.5
Festina Lente Studio is gerechtigd de koper zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van de Festina Lente Studio te weigeren.

2.6

Festina Lente Studio kan niet garanderen dat de inhoud van de site altijd vrij is van onduidelijke of typografische fouten. Evenmin kunnen wij garanderen dat alle informatie up-to-date is. Festina Lente Studio kan op elk moment de inhoud van de site aanpassen.

2.7

De kleuren op uw scherm kunnen verschillen van het originele product. Dit hangt onder andere af van uw instellingen van uw computer. Wij doen ons uiterste best om ook de juiste kleuren op onze webshop te laten zien.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1
Alle aanbiedingen van Festina Lente Studio zijn vrijblijvend en Festina Lente Studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door Festina Lente Studio gevraagde gegevens heeft verstrekt, Festina Lente Studio de order heeft bevestigd aan het door de koper opgegeven emailadres, en de betaling is voldaan.

De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Festina Lente Studio te melden.

3.3
Festina Lente Studio is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd zal Festina Lente Studio dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling medelen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten. De door de koper verschuldigde (koop)prijs, inbegrepen BTW en bijkomende verzendkosten worden duidelijk in de orderbevestiging /factuur van Festina Lente Studio vermeld.

4.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van type- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3
Betaling van een online bestelling verloopt door middel van IDEAL

4.4
Festina Lente Studio behoudt zich het recht voor om bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

4.5
De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk (maximaal 30 dagen) na kennisgeving aan de koper terugbetaald.

Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging

5.1
De door Festina Lente Studio opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de levertijd wordt de koper per email of telefonisch geïnformeerd over de te verwachten levertijd. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5.2
Zodra Festina Lente Studio de betaling heeft ontvangen start de verwerking van de bestelling.

5.3
Festina Lente Studio verstuurt haar producten met PostNL . Festina Lente Studio verstuurt haar producten wereldwijd.

5.4
Alle producten worden tot aan de deur bezorgd, op een door de koper op te geven adres. Na een eerste afleverpoging verschilt de procedure per locatie en vervoerder. Er kan bijvoorbeeld een tweede afleverpoging volgen of de ontvanger moet de bestelling afhalen bij een pick-up point.

5.5
Als een pakket retour komt, bijvoorbeeld door een foutief adres of omdat het niet binnen de geldende termijn is opgehaald bij een pick-up point, wordt de bestelling behandeld als een normale retourzending. Het aankoopbedrag minus de retourkosten wordt terugbetaald aan de koper, waarbij Festina Lente Studio gerechtigd is de werkelijke gemaakte kosten te rekenen.

5.6

Klanten buiten de EU moeten er rekening mee houden dat importkosten betaald moeten worden. Deze zijn voor rekening van de klant.

5.7

Als de klant de bestelling weigert, zijn eventuele gemaakte kosten voor rekening van de klant.

5.8

De klant heeft de mogelijkheid om de bestelling binnen 14 dagen te annuleren en de aankoopkosten geretourneerd te krijgen. Voorde voorwaarden en werkwijze verwijzen we naar het item “Verzenden en Retourneren” op onze website

Artikel 6. Aflevering en risico

6.1
Festina Lente Studio is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Festina Lente Studio en de koper.

6.2
De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. De kleuren op uw scherm kunnen namelijk verschillen van het originele product. Dit hangt onder andere af van uw instellingen van uw computer.

Artikel 7. Verzendkosten

7.1
Festina Lente Studio publiceert een actuele tarievenlijst op de pagina verzenden en retourneren 

Artikel 8. Leveringen en garanties

8.1. Garantie
Festina Lente Studio garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de algemene eisen van kwaliteit en bruikbaarheid. Festina Lente Studio geeft een jaar garantie op elk artikel.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Festina Lente Studio zijn verricht.
– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.2. Ruilen/retourneren
Indien de koper meent dat een product niet aan de overeenkomst of verwachting voldoet, heeft de koper de keuze het product te retourneren of te vervangen. De koper dient het product ongebruikt en in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retour te zenden en de retourzending aan te kondigen via info@festina-lente.studio onder vermelding van het ordernummer met omschrijving ‘retour’.

De goederen moet de koper zelf retour zenden. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de koper. Festina Lente Studio heeft het recht onvoldoende gefrankeerde retourzendingen te weigeren.

Indien de koper slechts een deel van de bestelling retourneert, zal alleen de aankoopprijs van dat artikel aan de koper terugbetaald worden.

Zodra Festina Lente Studio de retourzending in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de koper het aankoopbedrag binnen 10 kalenderdagen na ontvangst terug.

Indien de koper een artikel wil ruilen voor een ander artikel, plaatst de koper een nieuwe bestelling en ontvangt een nieuwe factuur. Het eventuele tegoed zal dan aan de koper terugbetaald worden.

8.3. Defecte/incomplete zendingen
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient de koper direct na ontvangst van de goederen daarvan melding te doen bij Festina Lente Studio. De kosten van retourzendingen in geval van gebreken zijn voor Festina Lente Studio.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Festina Lente Studio verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op de koper over op het moment van aflevering.

Artikel 10. Overmacht

10.1
Onverminderd de overige aan Festina Lente Studio toekomende rechten, heeft Festina Lente Studio in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Festina Lente Studio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Festina Lente Studio kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van Festina Lente Studio’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11. Privacy

11.1
Festina Lente Studio respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Festina Lente Studio niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2
Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Festina Lente Studio kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Festina Lente Studio worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over de productportfolio van Festina Lente Studio. De koper geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Festina Lente Studio is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat dit nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Festina Lente Studio, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Festina Lente Studio is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3
Festina Lente Studio verzamelt niet-persoonlijke informatie over zijn online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internet-browser en besturingssysteem.

11.4
Wanneer de koper daarvoor een verzoek indient, verwijdert Festina Lente Studio persoonlijke informatie die de koper bij een bestelling verstrekt, nadat de betreffende bestelling is voltooid.

Artikel 12. Diversen

12.1
Indien de koper aan Festina Lente Studio schriftelijk opgave doet van een adres, is Festina Lente Studio gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Festina Lente Studio schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2
Wanneer Festina Lente Studio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Festina Lente Studio deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

12.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Festina Lente Studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Festina Lente Studio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4

Deze website, inclusief inhoud, fotografie en vormgeving, is intellectueel eigendom van Festina Lente Studio. Niets mag worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van Festina Lente Studio.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14. Klachtenprocedure

14.1
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Festina Lente Studio.

14.2
Festina Lente Studio beantwoordt de ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de koper binnen dezelfde termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

14.3
De koper dient Festina Lente Studio in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Geschillenregeling

15.1
Geschillen tussen de koper en Festina Lente Studio over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de koper als Festina Lente Studio worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

15.2
Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Festina Lente Studio heeft voorgelegd. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de koper de klacht bij Festina Lente Studio indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie worden ingediend.

15.3
Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is Festina Lente Studio aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de koper dit eerst aan Festina Lente Studio.

15.4
De koper kan het geschil voorleggen aan de officiële geschillencommissie van de Europese Commissie via het ODR (Online Dispute Resolution) platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15.5
Wanneer Festina Lente Studio een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie zal de koper daarvan een schriftelijk verzoek ontvangen. De koper dient binnen vijf weken na het verzoek schriftelijk te laten weten of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Festina Lente Studio de keuze van de koper niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Festina Lente Studio gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

15.6
De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de commissie. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

15.7
De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Festina Lente Studio surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.